JAVNI POZIV za nove skladbe namijenjene koncertantnim tamburaškim orkestrima

Osijek, 11. srpnja 2017.

Hrvatski tamburaški savez u Osijeku raspisuje

JAVNI POZIV

za nove skladbe namijenjene koncertantnim tamburaškim orkestrima

 • CILJ JAVNOG POZIVA

Hrvatski tamburaški savez u Osijeku ovim Javnim pozivom potiče skladanje umjetničke glazbe kojom se promovira novi repertoar za koncertantne tamburaške orkestre, a nadasve obogaćuje glazbena literatura i koncertni program 41. Međunarodnog festivala umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku 2017. godine.

 • POTICAJI

Četiri skladbe koje Povjerenstvo ocijeni s najviše bodova stimulirat će se iznosom od 3.000 kn neto te će se uvrstit u skupinu predložene literature za festivalske izvedbe na 41. Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku, na kojemu će biti praizvedene u 2018. godini.

Hrvatski tamburaški savez u Osijeku odabrane će skladbe tiskat u novopokrenutoj ediciji „Tambura pannonica de Mursa“. Hrvatski tamburaški savez u Osijeku stječe pravo javnog izvođenja i objavljivanja skladbi koje su ostvarile poticaj bez naknada autorima i izvoditeljima.

 • ZAHTJEVI JAVNOG POZIVA

Skladbe trebaju udovoljiti sljedećim zahtjevima:

 1. Trajanje od 4,00 do 6,00 minuta;
 2. Visoka umjetnička vrijednost partiture u kojoj dominira vješto korištenje akustičkih mogućnosti tamburaških instrumenata i specifična zvučna slika koncertantnog tamburaškog orkestra;
 3. Skladbe ne smiju biti prethodno javno izvedene, tiskane niti ranije nagrađivane;
 4. Partiture se pišu za tamburaški orkestar s deset (10) tamburaških dionica i to:

Bisernica I. (raspon tonova e1-a3/zvuči oktavu više od zapisanoga)
Bisernica II. (raspon tonova e1-a3/zvuči oktavu više od zapisanoga)
Bisernica III ./ *Bisernica III. in G (raspon tonova cis1-e3/zvuči oktavu više od zapisanoga)

*za ovu dionicu, skladatelji će u ispisu dionica trebati napraviti i transpoziciju koja je za kvartu više od zapisanoga

Brač 1. (raspon tonova fis-a2)
Brač 2. (raspon tonova fis-a2)
Brač 3. (raspon tonova fis-a2)
E brač / *Čelović in G (raspon tonova cis-e2)

*uz realnu dionicu, skladatelji će u ispisu dionica trebati napraviti i transpoziciju in G

Čelo (raspon tonova FIS-a1)
Bugarija (raspon tonova e-e2)
Berda (raspon tonova FIS1-g/zvuči oktavu dublje od zapisanoga)

Skladbe se prijavljuju isključivo pod šifrom.

Notni materijali pristigli na Javni poziv vraćaju se autorima po zahtjevu.

Skladatelj može prijaviti maksimalno 2 skladbe na ovaj Javni poziv.

 • PROSUDBENA KOMISIJA

Prijavljene skladbe ocjenjivat će Povjerenstvo koje imenuje Hrvatski tamburaški savez u Osijeku. Uvažavajući kvalitetu prijavljenih skladbi na Javni poziv kao i raspoloživi proračun javnog poziva, Povjerenstvo može donijeti prijedlog i o dodatnim poticajima. Ukoliko prijavljene skladbe ne udovoljavaju kriterijima, Povjerenstvo može donijeti prijedlog o smanjenju broja poticaja. Odluke Povjerenstva su konačne i nepromjenjive.

 • PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijava treba sadržavati:

 1. Ime i prezime skladatelja, šifru pod kojom se prijavljuje skladba, adresu, broj telefona/mobitela, osobni e-mail;
 2. Partitura u PDF formatu (moguća je i rukopisna partitura) bez imena autora, ali s naznačenom šifrom;
 3. Audio/Midi/MP3 zapis skladbe.
 4. Naznaku je li skladba namjenjena tamburaškim orkestrima mlađeg ili starijeg uzrasta

Prijava sa svim sadržajnim elementima šalje se na adresu elektroničke pošte: mfutg@htso.hr ili poštom na: Hrvatski tamburaški savez u Osijeku, Ribarska ulica 1, 31000 Osijek, s naznakom Prijava skladbe na Javni poziv.

 • ROK PODNOŠENJE PRIJAVE – DO 22. PROSINCA 2017.

Rezultati Javnog poziva objavit će se tijekom siječnja 2018. na web stranici www.htso.hr kao i skladbe i njihovi autori.

 • DODATNE INFORMACIJE

Više informacija o Javnom pozivu moguće je dobiti na adresi elektroničke pošte: mfutg@htso.hr ili na kontakt telefon: +385 91 531 2663